Residence Makelaars

Algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Residence Makelaars B.V. als opdrachtnemer en opdrachtgever.
 2. Alle opdrachten – ook aanvullende – worden geacht te zijn gegeven aan, aanvaard en uitgevoerd door Residence Makelaars B.V. met inachtneming van deze algemene voorwaarden.
 3. Residence Makelaars B.V. zal door haar aanvaarde opdrachten naar beste weten en kunnen en met inachtneming van de belangen van zijn opdrachtgever uitvoeren. Tenzij anders overeengekomen mag Residence Makelaars B.V. werkzaamheden nodig voor het uitvoeren van de opdracht door anderen laten uitvoeren. Residence Makelaars B.V. is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van fouten of tekortkomingen van de door haar ingeschakelde derden.
 4. In geval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan Residence Makelaars B.V. verschuldigd zijn. 
 5. Het Residence Makelaars B.V. toekomende honorarium is verschuldigd zodra de opdracht is uitgevoerd of om een andere reden is geëindigd, tenzij uit deze voorwaarden anders blijkt of opdrachtgever en Residence Makelaars B.V. anders zijn overeengekomen. 
 6. De betalingstermijn van een factuur van Residence Makelaars B.V. bedraagt 30 dagen, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Bij niet-tijdige betaling is opdrachtgever een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente (art. 6:119a BW). Voorts is opdrachtgever in dat geval gehouden tot vergoeding van de volledige door Residence Makelaars B.V. gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten die bij voorbaat worden vastgesteld op 15% van het verschuldigde bedrag met een maximum van € 25.000. 
 7. De opdracht houdt geen volmacht aan Residence Makelaars B.V. in tot het sluiten van overeenkomsten namens de opdrachtgever.
 8. De opdracht aan Residence Makelaars B.V. is exclusief. Opdrachtgever zal geen gebruik maken van soortgelijke diensten van anderen en zal buiten Residence Makelaars B.V. om geen onderhandelingen voeren en geen overeenkomsten sluiten. 
 9. Een overeenkomst van opdracht wordt gesloten voor onbepaalde tijd. De overeenkomst eindigt door vervulling van de opdracht, door intrekking van de opdracht door opdrachtgever of door teruggave van de opdracht door Residence Makelaars B.V. De opdracht is vervuld als de beoogde overeenkomst tot stand is gekomen of als opdrachtgever meewerkt aan een handeling als gevolg waarvan het onroerend goed geheel of gedeeltelijk wordt verkocht, verhuurd of toebedeeld aan de opdrachtgever en/of aan een derde en in verband daarmee de uitvoering van de opdracht geen verdere voortgang vindt. Het intrekken of teruggeven van een opdracht dient schriftelijk te geschieden. 
 10. Opdrachtgever is aan Residence Makelaars B.V. courtage verschuldigd indien tijdens de looptijd van de opdracht een overeenkomst tot stand komt, ook al wijkt deze af van de opdracht. Dit geldt ook indien deze overeenkomst niet het gevolg is van door Residence Makelaars B.V. verleende diensten. Opdrachtgever is eveneens courtage verschuldigd indien de overeenkomst weliswaar tot stand komt na het einde van de opdracht maar de totstandkoming verband houdt met de dienstverlening van Residence Makelaars B.V. gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien de overeenkomst tot stand komt binnen zes maanden na het einde van de opdracht wordt dit verband geacht aanwezig te zijn, tenzij opdrachtgever het tegendeel bewijst.
 11. Residence Makelaars B.V. heeft ook recht op courtage ingeval een tot stand gekomen overeenkomst door een tekortkoming van één of meer bij die overeenkomst betrokken partijen of om (een) andere reden(en) niet wordt uitgevoerd of wordt ontbonden. Wanneer een tot stand gekomen overeenkomst door gebruikmaking van de wettelijke bedenktijd (ex artikel 7:2 BW) wordt ontbonden, vervalt het recht op courtage met betrekking tot die overeenkomst.
 12. Het bedrag van de courtage is afhankelijk van de soort en inhoud van de tot stand gekomen overeenkomst, ook al wijkt deze af van de opdracht en ongeacht of de overeenkomst tijdens de looptijd van de opdracht dan wel na het einde daarvan tot stand komt. Het bedrag wordt bepaald door hetgeen Residence Makelaars B.V. en opdrachtgever zijn overeengekomen. In alle andere gevallen is opdrachtgever een redelijk honorarium verschuldigd. 
 13. Opdrachtgever is gehouden de kosten te vergoeden die Residence Makelaars B.V. ten behoeve van de opdrachtgever c.q. in het kader van de uitvoering van de opdracht heeft gemaakt. 
 14. Opdrachtgever is niet bevoegd tot opschorting en/of verrekening.
 15. Met betrekking tot alle opdrachten wordt de werking van zowel artikel 7:404 BW als artikel 7:407 lid 2 BW uitgesloten.
 16. De bedingen in deze algemene voorwaarden gelden niet slechts voor en ten behoeve van Residence Makelaars B.V. maar ook ten behoeve van alle natuurlijke personen en rechtspersonen die bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken of ingeschakeld, zowel zij die op enige wijze aan Residence Makelaars B.V. verbonden zijn of zijn geweest - waaronder uitdrukkelijk mede begrepen alle huidige en voormalige werknemers en opdrachtnemers van Residence Makelaars B.V. alsmede hun rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel - alsook derden voor wier handelen of nalaten Residence Makelaars B.V. aansprakelijk zou kunnen zijn.
 17. Iedere aansprakelijkheid van Residence Makelaars B.V. en van de in artikel 16 genoemde natuurlijke personen en rechtspersonen is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Residence Makelaars B.V. afgesloten beroepsaansprakelijkheids-verzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder de verzekering toepasselijke eigen risico. Een kopie van de polis en de polisvoorwaarden wordt op verzoek verstrekt. Als de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Residence Makelaars B.V. geen aanspraak op dekking of op enige uitkering geeft, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot twee keer het bedrag van het overeengekomen honorarium c.q. de overeengekomen courtage met dien verstande dat de aansprakelijkheid te allen tijde is beperkt tot een bedrag € 50.000,= per opdracht, in welk kader de oorspronkelijke opdracht tezamen met eventuele vervolgopdrachten geldt als één opdracht.
 18. Voor zover (rechts-)personen die in verband met de uitvoering van een opdracht door Residence Makelaars B.V. worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in die situatie (willen) beperken, houden alle aan Residence Makelaars B.V. gegeven opdrachten de bevoegdheid in om dergelijke beperkingen mede namens de opdrachtgever/cliënt te aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid van Residence Makelaars B.V. voor tekortkomingen of fouten van deze ingeschakelde personen is uitgesloten.
 19. Elk vorderingsrecht in verband met de dienstverlening en/of de verrichtingen van Residence Makelaars B.V. vervalt:
  • één jaar na de dag waarop degene die dit recht pretendeert te hebben, bekend is geworden of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van dit vorderingsrecht,
  • althans in ieder geval binnen twee jaar na de dag waarop de opdracht is beëindigd, een en ander tenzij de vordering binnen de sub a respectievelijk sub b genoemde periode is ingesteld in een civielrechtelijke procedure.
 20. De rechtsverhouding tussen Residence Makelaars B.V. en opdrachtgever wordt geheel en uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
 21. Uitsluitend de rechter te Den Haag zal bevoegd zijn kennis te nemen van enig geschil tussen Residence Makelaars B.V. en opdrachtgever.
×

Woning verkopen?

Weet waar u aan toe bent

Doe de verkooptest